บริการ

ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มและระบบออนไลน์
 • ข่าวสาร
 • เอกสารเผยแพร่
 • วรสาร
 • พรบ ส่งเสริมการลงทุน
 • คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • Video Gallery

เอกสารสัมมนา

 • เอกสารสัมมนาวันที่ 18 มีนาคม 2564
 • เอกสารสัมมนา วันที่ 19 มีนาคม 2564
 • เอกสารสัมมนา วันที่ 25 มีนาคม 2564
 • เอกสารสัมนา วันที่ 18 สิงหาคม 2563
 • เอกสารสัมมนา วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 • เอกสารสัมมนา วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
 • เอกสารสัมมนาวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เอกสารทั่วไป

 • มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 • บีโอไอกับมาตราการส่งเสริมฐานราก

บริษัทที่ได้รับส่งเสริมในภาคใต้ตอนบน ปี 2000 - ปี 2020

 • บริษัทที่ได้รับส่งเสริมในภาคใต้ตอนบน ปี 2000 - ปี 2020