แนะนำศูนย์

 
  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6   เป็นหนึ่งในเจ็ดสำนักงานภูมิภาค  ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน       (บีโอไอ) สำนักนายกรัฐมนตรี
           ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของสำนักงาน “ บีโอไอ   มุ่งมั่นให้บริการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ลงทุนเสริมสร้างบรรยากาศและชักจูงให้เกิดการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ด้วยองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ” โดยมีภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยการให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนการเสริมสร้างปัจจัยเกื้อหนุนต่อการลงทุน  การส่งเสริมการลงทุนและการบริการลงทุน  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ

อำนาจหน้าที่ศูนย์ฯภูมิภาค

งานที่ได้รับมอบอำนาจ

 • งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บริการคำปรึกษาแก่นักลงทุน
  • งานชักจูงการลงทุนสู่ภูมิภาค
  • งานวิเคราะห์ โครงการ บริหารสิทธิและประโยชน์ ตรวจสอบโครงการ

 งานที่ดำเนินการนอกเหนือ

 • งานสร้างเครือข่ายการลงทุน และเชื่อมโยง SMEs ไทยและต่างประเทศ
 • งานพัฒนาและชักจูงการลงทุนตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 • งานประสานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 • งานประสานหน่วยงานด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค
 • งานติดตามภาวะเศรษฐกิจการลงทุน
 • งานติดตามและประสานนักลงทุน
 • งานนิทรรศการ
 • งานบริการสารสนเทศ
 • งานอำนวยความสะดวกนักลงทุน
 • งานบริการในการดำเนินการลงทุน
 • งานผู้ชำนาญการต่างประเทศและประสานศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน
 • งานประสานแก้ไขปัญหานักลงทุน