ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม

ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน

 

eligible activitiesจำแนกโดยกลุ่มอุตสาหกรรมและประเภทกิจการ

Agriculture and Agricultural Products

อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์

กองส่งเสริมการลงทุน 1

Mining, Ceramics and Basic Metals

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

กองส่งเสริมการลงทุน 2

Light Industry

อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน

กองส่งเสริมการลงทุน 3

Metal Products, Machinery and Transport Equipment

อุุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

กองส่งเสริมการลงทุน 4

Electronic Industry and Electric Appliances

การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย

กองส่งเสริมการลงทุน 1-4