ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม

ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน

 

 

 

eligible activitiesจำแนกโดยหมวดประเภทกิจการ