ภาระกิจของเรา

ภาระกิจของเราศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อมให้บริการ


      หากคุณสนใจจะจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) จะเป็นจุดติดต่อที่ดีที่สุดของคุณ บีโอไอเป็นหน่วยราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน บีโอไอพร้อมให้บริการในหลายด้าน ได้แก่
 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน


 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน
 • ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่จูงใจและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้
 • ไม่กำหนดเงื่อนไขการถือหุ้นต่างชาติในอุตสาหกรรมการผลิตและในบางสาขาของอุตสาหกรรมบริการ
 • ให้ความช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเข้ามาจัดตั้งและดำเนินธุรกิจของชาวต่างชาติ
 • ยกเว้นข้อจำกัดการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ

อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

 • การตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เฉพาะโรงงานที่ไม่มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิต
 • การตรวจสอบ และอนุญาตให้หยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 •  การตรวจสอบการเปิดดำเนินการ แล้วรายงานสำนักบริหารการลงทุนที่ดูแลอุตสาหกรรมนั้น เพื่อออกใบอนุญาตเปิดดำเนินการต่อไป
 • การมอบบัตรส่งเสริมให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริม
 • การอำนวยความสะดวกในการติดตั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริม
 •  การพิจารณาคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการที่มีขนาดการลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนต่ำกว่า 10 ล้านบาท และเป็นกิจการที่จะให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการใดกิจการหนึ่ง หรือหลายกิจการในหมวด 1 หมวด 3 หรือในหมวด 6 ประเภท 6.12 ของบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนแล้วจัดทำรายงานวิเคราะห์โครงการเสนอผู้อำนวยการสำนักบริหารการลงทุน ที่รับผิดชอบอุตสาหกรรมนั้นเพื่อนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป
 • อำนวยความสะดวกการใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • อำนวยความสะดวกการใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
 • อำนวยความสะดวกการใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านช่างฝีมือ ม.24

บริการสนับสนุนธุรกิจ

 • ให้คำปรึกษา แนะนำ บริการข้อมูลด้านการลงทุน กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป
 • บริการแนะนำการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงาน หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน
 • ต้อนรับและจัดบรรยายสรุปแก่นักลงทุน
 • บริการจับคู่ร่วมทุน
 • บริการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุน