บุคลากร

นางระเบียบ โสขะรัตน์

Mrs. Rabiab Sokharat
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6

โทรศัพท์ : 077-404-601

โทรสาร : 077-404-699

e-mail : rabiab@boi.go.th

นางเนาวรัตน์ พรหมทองนุ่น

Mrs.  Nawarat  Promtongnum

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

โทรศัพท์ : 077-404-603

โทรสาร : 077-404-699

e-mail : nawarat.p@boi.go.th

นางสาวลภัสรดา ศรีชู

Miss. Laphatrada Srichoo

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

โทรศัพท์ : 077-404605

โทรสาร : 077-404699

e-mail : laphatrada@boi.go.th

นายจักรพงษ์  วิพรรณะ

Mr.Jakkarpong vepnana

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

โทรศัพท์ : 077-404-606

โทรสาร : 077-404-699

e-mail : jakkarpong@boi.go.th

นางสาว ธนัญนภัส แสงเดช

Miss. Dhanunnaplus Sawngdet

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

โทรศัพท์ : 077-404-607

โทรสาร : 077-404-607

e-mail : dhanunnaplus@boi.go.th

นางสาว ชบา เธียรอุทก

Miss. Chaba Thianutok

พนักงานสนับสนุนการลงทุน

โทรศัพท์ : 077-404-604

โทรสาร : 077-404-699

e-mail : chaba@boi.go.th

นาย ดุสิต อึ่งประดิษฐ์

Mr. Dusit Ungpradit

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ : 077-404-4608

โทรสาร : 077-404-4699

e-mail : -