คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร?

คำตอบ : คำตอบ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) : Borad of Investment (BOI)  คือ หน่วยงานที่ช่วยในการส่งเสริมการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร เช่น การยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบุคคล การยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบ/วัสดุจำเป็น และสิทธิประโยขน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรเช่น การบริการอำนวยความสะดวกในการนำช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม รวมทั้งการให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่นักลงทุนในการดำเนินการตามโครงการ 

คำถาม : การยื่นคําขอรับการส่งเสริม สามารถยื่นได้ที่ใดบ้าง

คำตอบ : คำตอบ : สามารถยื่นคําขอได้ที่สํานักบริหารการลงทุน 1-4 ตามประเภทกิจการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สํานักบริหารการลงทุน 1   ดูแลกิจการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร และอุตสาหกรรมเบา
สํานักบริหารการลงทุน 2   ดูแลกิจการเหมืองแร่เซรามิกส์ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และยานพาหนะ
สํานักบริหารการลงทุน 3   ดูแลกิจการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
สํานักบริหารการลงทุน 4  ดูแลกิจการ เคมีภัณฑ์กระดาษ พลาสติก กิจการบริการและสาธารณูปโภค
นอกจากนั้นยังสามารถยื่นคําขอได้ที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7  สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ และยื่นคําขอออนไลน์ได้อีกด้วย 

คำถาม : ผู้ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนสามารถขอรับคำขอรับการส่งเสริมได้จากที่ใดบ้าง

คำตอบ : คำตอบ : สามารถขอรับคำขอรับการส่งเสริมได้จากศูนย์บริการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7 และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ หรือจะ download คำขอจากเว็บไซต์ www.boi.go.th (หัวข้อบริการออนไลน์ >ดาวน์โหลด > แบบฟอร์ม) หรือกรอกคำขอผ่านระบบคำ ขอออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นกัน (หัวข้อบริการออนไลน์ > บริการออนไลน์ > คำขอรับการ ส่งเสริมฯออนไลน์) 

คำถาม : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับการส่งเสริมหรือการกรอกคำขอรับการส่งเสริม สามารถสอบถามได้ที่ใด

คำตอบ : คำตอบ : สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลงทุน โทร. 0 2537 8111 ต่อ 1101-8 หรืออีเมล์ head@boi.go.th

คำถาม : คำขอรับการส่งเสริมมีกี่ประเภท และประเภทใดบ้าง

คำตอบ : คำตอบ : คำขอรับการส่งเสริมมี 3 ประเภท ดังนี้

1. คำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการทั่วไป (F PA PP 01)

2. คำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการบริการ (F PA PP 03)

3. คำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการประเภท 5.7 กิจการซอฟต์แวร์ และ 5.8 กิจการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (F PA PP 04)

นอกจากนั้นยังมีคำขอรับการส่งเสริมสำหรับการโยกย้ายสถานประกอบการ (F PA PP 02) สำหรับ โครงการโยกย้ายสถานประกอบการ