บุคลากร

นายพิสุทธิ์  โชติอำไพกรณ์

Mr.Pisut Chotaumpaikorn

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6

โทร: 077-404-601

อีเมล: pisut@boi.go.th

 

 

นางสังวรณ์ สุขสำราญ

Mrs. Sungworn Suksumran  

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับชำนาญการ

โทร: 077-404-602

อีเมล: sungvorn@boi.go.th

 

นางเนาวรัตน์ พรหมทองนุ่น

Mrs.  Nawarat  Promtongnum

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

โทร: 077-404-603
อีเมล: nawarat.p@boi.go.th

 

นางสาวลภัสรดา ศรีชู

Miss. Laphatrada Srichoo

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

โทร: 077-404605

อีเมล: laphatrada@boi.go.th

 

นายจักรพงษ์  วิพรรณะ

Mr.Jakkarpong vepnana

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

โทร: 077-404-606

อีเมล: jakkarpong@boi.go.th

 

นางสาว ธนัญนภัส แสงเดช

Miss. Dhanunnaplus Sawngdet

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

โทร: 077-404-607

อีเมล: dhanunnaplus@boi.go.th

 

นาย ดุสิต อึ่งประดิษฐ์

Mr. Dusit Ungpradit

พนักงานขับรถยนต์

โทร: 077-404-4608

อีเมล: -