ประชาสัมพันธ์ /ข่าว งานสัมมนาและฝึกอบรมต่างๆ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “นโยบายส่งเสริมการลงทุนและแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจ & การใช้สิทธิและประโยชน์” 06 มกราคม 2565

Data is empty

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 ขอแจ้งประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 20 มกราคม 2564

Data is empty

บีโอไออัดมาตรการชุดใหญ่กระตุ้นลงทุน ฟื้นอีวี ชูไทยฐานผลิตในภูมิภาค 12 พฤศจิกายน 2563

Data is empty

มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 02 พฤศจิกายน 2563

Data is empty

บีโอไอเผยคำขอส่งเสริม 6 เดือน 1.5 แสนล้าน อุตสาหกรรมการแพทย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 174 02 พฤศจิกายน 2563

Data is empty

บอร์ดบีโอไอมีมติ เห็นชอบให้ปรับปรุง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก 02 พฤศจิกายน 2563

Data is empty

หน้า 1 / 2