ผทภ.6 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการลงทุนธุรกิจในอุตสาหกรรมชีวภาพ” ณ โรงแรม วังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

08 มีนาคม 2567
        วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางระเบียบ โสขะรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวทางการลงทุนธุรกิจในอุตสาหกรรมชีวภาพ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชีวภาพ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงโอกาส ทิศทางของอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อยกระดับศักยภาพของธุรกิจ และมาตรฐานสู่ความเป็นองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม