ภาพกิจกรรมงานอบรม งานสัมมนา /ประชุมหารือ /ศึกษาดูงาน/ออกบูธ

เจ้าหน้าที่บีโอไอสุราษฎร์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 31 พฤษภาคม 2566

Data is empty

ผทภ.6 มอบหมายให้ นางสังวรณ์ สุขสำราญ และนางสาวธนัญนภัส แสงเดช เจ้าหน้าที่ ศทภ.6 ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ประชาคม)การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2585) 29 พฤษภาคม 2566

Data is empty

ผทภ.6 มอบหมายให้ นางเนาวรัตน์ พรหมทองนุ่น และนางสาวธนัญนภัส แสงเดช เจ้าหน้าที่ ศทภ.6 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 พฤษภาคม 2566

Data is empty

ผทภ.6 มอบหมายให้ นางสาวธนัญนภัส แสงเดช เจ้าหน้าที่ ศทภ.6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2/2566 12 พฤษภาคม 2566

Data is empty

บีโอไอสุราษฎร์ฯ ร่วมกับบีโอไอสงขลา นำทีมคณะผู้ประกอบการภาคใต้ “ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)”บนเส้นทาง สงขลา/สุราษฎร์ธานี -ระยอง-ชลบุรี ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566

Data is empty

ผทภ.6 มอบหมายให้นางสังวรณ์ สุขสำราญ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น (Focus group) การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ปี 09 พฤษภาคม 2566

Data is empty

หน้า 1 / 10