ข่าวจาก BOI

BOI #สิทธิและประโยชน์บีโอไอ #ภาษี #การลงทุน 07 มีนาคม 2566

Data is empty

บีโอไอมุ่งขับเคลื่อนการลงทุนให้ทั่วถึงทุกภูมิภาค 26 มกราคม 2566

Data is empty

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31 มกราคม 2566

Data is empty

บีโอไอเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรม นำไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ พร้อมปรับเพิ่มหมวดกิจการ ด้วย "มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ" 06 มกราคม 2566

Data is empty

มาตรการชุดใหม่ 27 ธันวาคม 2565

Data is empty

บีโอไอขยายขอบข่ายมาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 15 ธันวาคม 2565

Data is empty

หน้า 1 / 3