ข่าวจาก BOI

ยื่นงานผ่านระบบฐานข้อมูล RMTS 0nline 06 ตุลาคม 2563

Data is empty

ระบบขอขยายเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว 29 กันยายน 2563

Data is empty

อร์ดบีโอไอมีมติ เห็นชอบให้ปรับปรุง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก 21 กันยายน 2563

Data is empty

บีโอไอปรับโครงสร้างใหม่ เริ่ม 5 ตุลาคม 2563 16 กันยายน 2563

Data is empty

BOI e-Clinic 09 กันยายน 2563

Data is empty

บีโอไอ ขยายเวลายื่นรายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในระบบ e-Monitoring 09 กันยายน 2563

Data is empty

หน้า 1 / 7