ศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC)

03 สิงหาคม 2560
ศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center:  STC) 

บริการใหม่ของ BOI เพื่อแนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งชาวไทยและต่างชาติให้กับภาคเอกชน โดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
พร้อมให้บริการรับรองผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน แม้จะทำงานในบริษัทที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนก็ตาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ STC อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 หรือ
www.boi.go.th/stc/