บีโอไอสุราษฎร์ฯ ร่วมเปิดศูนย์ Happy Workplace Center ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

02 กรกฎาคม 2567
     วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นางระเบียบ โสขะรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์ Happy Workplace Center ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ อาคารอำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (SMEs Happy and Productive Workplace) หรือเรียกสั้นๆ ว่าโครงการ SHAP ดำเนินการในระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2566 มีสถานประกอบการทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 497 แห่ง
      ทั้งนี้การให้บริการของศูนย์ Happy Workplace Center มีบริการด้านวิชาการในการสร้างองค์กรแห่งความสุข บริการวัดค่าความสุของค์กรโดยเครื่องมือ Happy Meter ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยโครงการ SHAP สามารถวัดค่าความสุขผ่านระบบออนไลน์ พร้อมสรุปรายงานผลคะแนนค่าความสุขในแต่ละมิติ เพื่อให้สถานประกอบทราบผลการประเมิน และวินิจฉัยสุขภาวะองค์กร พร้อมรายงานผลพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานแบบองค์รวม ส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (มอส.) และร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการสร้างสุขภาวะองค์กรให้สถานประกอบการ