ผู้อำนวยการ บีโอไอสุราษฎร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ครั้งที่ 4/2567

10 มิถุนายน 2567
     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางระเบียบ โสขะรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายเกษียร  ไลยโฆษิต  เป็นประธาน  
      โดย ผทภ.6 ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน และภาวะการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ด้วย