ผทภ.6 ร่วมประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบ Video Conference

09 เมษายน 2567
      วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นางระเบียบ โสขะรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบ Video Conference โดยมีหน่วยงานจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) และสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
โดย ผทภ.6 ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน และภาวะการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) อีกด้วย