บีโอไอสุราษฎร์ฯ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

22 มกราคม 2567
วันที่ 22 มกราคม 2567  นางระเบียบ โสขะรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6(สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ด้วยกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อพิจารณาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดในทุกมิติที่สามารถส่งเสริมให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และให้เป็นการพัฒนาที่ส่งเสริมการพัฒนาระหว่างเมืองหลัก เมืองรอง และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีศักยภาพในพื้นที่ โดยให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน รวมถึงจัดทำข้อมูลให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัด เป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ และแผนงานโครงการ