บีโอไอสุราษฎร์ฯ ต้อนรับคณะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ศึกษาดูงานในกิจกรรม "สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/Startups : อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป BCG และพลังงานทดแทน"

22 ธันวาคม 2566
           เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2566 นางระเบียบ โสขะรัตน์ ผู้อำนวยการบีโอไอสุราษฎร์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะฯ และร่วมเดินทางกับผู้ประกอบการจากภาคเหนือตอนล่าง            ภาคกลาง และภาคตะวันออก จัดโดย กพก. และ ศทภ.7 (พิษณุโลก) สำหรับกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี - กระบี่ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการวิจัยและพัฒนาของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะผู้ประกอบการ Startups และศึกษาดูงานในบริษัทที่ได้รับส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ เช่น บริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด กิจการผลิตและแปรรูปปูม้า และผลิตภัณฑ์อาหารทะเลหลากหลายชนิด มีการสร้างธนาคารปูม้า ทำให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิต ชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จำกัด 2020 ผลิตกรวยยางจราจร เสาล้มลุกจากน้ำยางพารา สายพานลำเลียงหลากหลายชนิด ฯลฯ  และบริษัท ไทยอินโดปาล์มออย แฟคทอรี่ จำกัด สกัดปาล์มน้ำมันดิบ ที่มีการจัดการการลดของเสียในกระบวนการผลิตแบบ ZERO Waste               การใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งมีมาตรการลด Carbon Credit มีจำนวนผู้ร่วมเดินทาง 25 คน