บีโอไอสุราษฎร์ฯ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบปะเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การดำเนินงาน ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และประชาสัมพันธ์นโยบายของสำนักงาน ณ สถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

10 พฤศจิกายน 2566
                  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นางระเบียบ โสขะรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นายตริน พงษ์เภตรา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เดินทางเข้าพบ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และเครือข่ายสังคม พร้อมกับ ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และมีคณะฯ ให้การต้อนรับ
                   ในการนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และวางแผนการทำกิจกรรมร่วมกัน โดย ผทภ.6 ได้นำเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุน สำหรับผู้ประกอบ SMEs และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ
ที่ดำเนินการไปแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการในอนาคต อ่านเพิ่มเติม