บีโอไอสุราษฎร์ธานีขอเชิญโครงการ “แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในภาคใต้ แก้ไขปัญหาด้านการผลิต การจัดการของเสีย และด้านสิ่งแวดล้อม สู่ BCG”

09 พฤศจิกายน 2566