ผทภ.6 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมมนา “เจาะลึกยุทธศาสตร์ Food 3S ดันภาคใต้เป็นศูนย์กลางอาหารของเอเชีย” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการลงทุน

30 ตุลาคม 2566
         
        เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางระเบียบ โสขะรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนา “เจาะลึกยุทธศาสตร์ Food 3S ดันภาคใต้เป็นศูนย์กลางอาหารของเอเชีย” ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ได้เข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยนโยบาย 3S ประกอบด้วยความปลอดภัยทางอาหาร (Safety) ความมั่นคง (Security) และความยั่งยืนของทรัพยากรและนิเวศการเกษตร (Sustainability) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมนำคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมทานของ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี อีกด้วย
              ในการนี้ ผู้อำนวยการ บีโอไอสุราษฎร์ ได้ประชาสัมพันธ์นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุน SMEs และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ขับเคลื่อนลงทุนไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน