ผทภ.6 มอบหมายให้นางระเบียบ โสขะรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

11 สิงหาคม 2566
          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางระเบียบ โสขะรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566  พร้อมให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นภายใต้โครงการดังกล่าว โดยมี ดร.ชลัยพร อมรวัฒนา จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ เป็นผู้สัมภาษณ์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 13 คนกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการ ปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนำผลการสำรวจ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่อการให้บริการมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการมีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากล