ผทภ.6 มอบหมายให้นางระเบียบ โสขะรัตน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม “กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในพื้นที่และการสร้างโอกาสทางการตลาด ในพื้นที่ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (SME GP DAY - สัญจร) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1”

19 กรกฎาคม 2566
 
        เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566  เวลา 08.30 น. นางระเบียบ โสขะรัตน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม “กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในพื้นที่และการสร้างโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (SME GP DAY - สัญจร) จังหวัด
สุราษฎร์ธานี” ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี นายตริน พงษ์เภตรา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ และนายนันทวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดงาน นอกจากกิจกรรมสัมมนาดังกล่าวแล้ว ยังมีการออกบูธ
จากผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่มากว่า 30 ราย อาทิ สินค้าสำนักงาน, ชุดฟอร์มข้าราชการหรือหน่วยงาน, อาหารและเครื่องดื่มสำหรับห้องประชุม บริการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัย บริการทำความสะอาด เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่ใช้ในสำนักงาน เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการให้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รู้จักมากขึ้น