เมื่อวันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2566 ผทภ.6 พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชุมพร และระนอง

14 กรกฎาคม 2566
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ผทภ.6 พร้อมเจ้าหน้าได้เดินทางไปจังหวัดชุมพร เพื่อตรวจสอบรายการเครื่องจักร ให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิแลประโยชน์ และเงื่อนไขที่บริษัทต้องปฏิบัติหลังจากได้รับบัตรส่งเสริม ให้แก่บริษัท ดีแอนด์แซด คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตเนื้อโคชำแหละ พร้อมประชาสัมพันธ์เรื่องนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเรื่องอื่นๆ ให้บริษัทฯ รับทราบเพิ่มเติม และเดินทางต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ SMEs และมาตรการส่งเสริมส่งเสริมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ให้กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง และผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยภาคเอกชน ประมาณ 20 คน (กลุ่มธุรกิจสุขภาพและท่องเที่ยว) และภาครัฐ 5 คน ซึ่งจากการที่ ผทภ.6 ได้นำเสนอเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยมีผู้สนใจการลงทุนเกี่ยวกับมาตรการ SMEs เป็นจำนวนมาก เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม การผลิตพลังงานทดแทนการผลิตสารสกัด จากสมุนไพร และศูนย์การแพทย์แผนไทย เป็นต้น
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เดินทางไปยังบริษัท รอแยล อันดามัน ฟูด จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ผลิตสัตว์น้ำแช่แข็งเพื่อการส่งออก เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการออกบัตรส่งเสริม สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ และเงื่อนไขที่บริษัทต้องปฏิบัติหลังจากได้รับบัตรส่งเสริม และหลังจากนั้นเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดระนอง พบกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ SMEs และมาตรการส่งเสริมส่งเสริมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเครือข่าย เพื่อขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการและนโยบายต่างๆ ของ BOI แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดระนองได้รับทราบต่อไป