ผทภ.6 มอบหมายให้นางระเบียบ โสขะรัตน์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

29 มิถุนายน 2566
                
      เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางเรไร รักศิลปกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) มอบหมายให้นางระเบียบ โสขะรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งในส่วนภูมิภาค ส่วนกลางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอ ตลอดจน องค์กรอิสระของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมมากกว่า 200 คน ในครั้งมีการแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้ “สานศิลป์ แดนดินใต้ เทิดไท้องค์ราชัน” พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รวมถึงรายงานสถานการณ์ด้านอุบัติเหตุทางถนน และการดำเนินมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์