ผทภ.6 และเจ้าหน้าที่ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน พร้อมหารือกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

31 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.30 น. นางเรไร รักศิลปกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการลงทุน พร้อมหารือกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ SMEs และ Startup โดยมี ผศ.ดร อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ 11 คน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นำเสนอศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม รวมถึงได้เชิญ ผู้ประกอบการที่ผ่านโปรแกรมพัฒนาผู้ประกอบการ อาทิ เครื่องแกงพร้อมปรุง สะตออบแห้ง มังคุดคัด เข้าร่วม รับฟังด้วย  ผทภ.6 นำเสนอข้อมูลนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงมาตการพิเศษภายใต้ พรบ.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมการลงทุนทั้งผู้ประกอบการรายเดิม รายใหม่ รวมถึง SMEs และ Startup ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยังเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต  รายละเอียดเพิ่มเติม