เจ้าหน้าที่บีโอไอสุราษฎร์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

31 พฤษภาคม 2566

       วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางเรไร รักศิลปกิจ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานและสองข้างทางสาธารณะ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน” อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันอีกด้วย