ผทภ.6 มอบหมายให้ นางสังวรณ์ สุขสำราญ และนางสาวธนัญนภัส แสงเดช เจ้าหน้าที่ ศทภ.6 ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ประชาคม)การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2585)

29 พฤษภาคม 2566
           
      เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.30 น. นางเรไร รักศิลปกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) มอบหมายให้นางสังวรณ์ สุขสำราญ และนางสาวธนัญนภัส แสงเดช เจ้าหน้าที่ศทภ.6 เข้าร่วมประชุมประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ ห้อง LC  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานีโดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมในการประชุม ประมาณ 120 คน  
          จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผน/งบประมาณ และการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ปี เพื่อกำหนดกรอบการทำงานกระบวนการทำงานในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ปี พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัด โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) ทุกภาคส่วน การสัมภาษณ์การสำรวจแบบออนไลน์ (Google from) และบนแบนเนอร์เว็บไซต์จังหวัดสุราษฎร์ธานีการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ. 2566-2585 ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็น และวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด จึงได้ร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ปี พ.ศ.2566-2585 "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และการเกษตรมูลค่าสูง ระดับโลกอย่างยั่งยืนในทุกมิติ และสังคมเป็นสุข"