ผทภ.6 มอบหมายให้ นางเนาวรัตน์ พรหมทองนุ่น และนางสาวธนัญนภัส แสงเดช เจ้าหน้าที่ ศทภ.6 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

26 พฤษภาคม 2566
       
           เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.30 น. นางเรไร รักศิลปกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) มอบหมายให้นางเนาวรัตน์ พรหมทองนุ่น และนางสาวธนัญนภัส  แสงเดช เจ้าหน้าที่ศทภ.6 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 180 คน  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ และรับมอบนโยบาย ข้อสั่งการประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการทั้งในส่วนภูมิภาค และ ส่วนกลางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอ ตลอดจน องค์กรอิสระของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัด สร้างการรับรู้ ส่งเสริมให้ประชาชน เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชั่น ThaiD ของ กรมการปกครอง โดยเมื่อดาวโหลดและลงทะเบียนสำเร็จ จะสามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบดิจิทัลทั้งด้านหน้าบัตร และหลังบัตร เพื่อใช้บริการงานต่างๆของรัฐ
          จากนั้น ได้เข้าสู่วาระการประชุม ประกอบด้วย การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งขณะนี้ การเบิกจ่ายยังคงล่าช้ากว่าแผนฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯจึงได้กำชับ ให้ทุกหน่วยงาน เร่งดำเนินการให้ทันตามกำหนด นอกจากนี้ ยังมีข้อสั่งการที่สำคัญ อาทิ เร่งรัดดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน กำชับให้นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงฐานข้อมูลและการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้ง ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้ทุกครัวเรือน หลุดพ้นจากความยากจน รวมถึง รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี