ผทภ.6 มอบหมายให้ นางสาวธนัญนภัส แสงเดช เจ้าหน้าที่ ศทภ.6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2/2566

12 พฤษภาคม 2566
      เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.30 น. นางเรไร รักศิลปกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) มอบหมายให้นางสาวธนัญนภัส  แสงเดช เจ้าหน้าที่ศทภ.6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 75 คน  การประชุมในครั้งนี้ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ติดตามผลการดำเนินการเร่งรัดการติดตามขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเนื้อโคขุนศรีวิชัย, การยกระดับศักยภาพการผลิตแพะ, โครงการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา,การยกระดับการผลิตและสร้างสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (การจัดตั้ง Oil Palm City) และ โครงการ Oleochemical รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จากภาคเอกชนและกลุ่มจังหวัด