บีโอไอสุราษฎร์ฯ ร่วมกับบีโอไอสงขลา นำทีมคณะผู้ประกอบการภาคใต้ “ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)”บนเส้นทาง สงขลา/สุราษฎร์ธานี -ระยอง-ชลบุรี ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2566

12 พฤษภาคม 2566
         บีโอไอสุราษฎร์ฯ ร่วมกับบีโอไอสงขลา โดยนางเรไร รักศิลปกิจ ผู้อำนวยการ บีโอไอ สุราษฏร์ธานี นำทีมคณะผู้ประกอบการภาคใต้  “ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)” โดยเข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างมิตรภาพข่ายเครือความร่วมมือด้านธุรกิจ กับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ บนเส้นทาง สงขลา/สุราษฎร์ธานี -ระยอง-ชลบุรี ระหว่างวันที่ 10 – 12  พฤษภาคม  2566  มีผู้ร่วมเดินทางกว่า 30 คน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
     - เข้าเยี่ยมชมกิจการ วังจันทร์วัลเลย์ (Wangchan Valley) ซึ่งเป็นโครงการเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ปตท. สถานที่ตั้งอยู่  อ.วังจันทร์ จ.ระยอง สำหรับช่วงเย็นมีการประชุมแนะนำตัวผู้ประกอบการในคณะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
    - เข้าเยี่ยมชมศูนย์สมุนไพร สวนสมเด็จพระเทพฯ และแปลงไม้เมืองหนาว เป็นแนวคิดของกลุ่ม ปตท. ออกแบบและพัฒนาโรงเรือนระบบปิด ออกแบบ PTT Smart G System ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ควบคุมระบบการให้น้ำ ให้ปุ๋ยอัตโนมัติ ควบคุมแสง ควบคุมอุณหภูมิ และใช้องค์ความรู้ด้านการเกษตรเข้ามาประยุกต์ สถานที่ตั้งอยู่ อ.เมือง จ.ระยอง
     - เข้าเยี่ยมชมศูนย์ i2P (Ideas to Products) ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนานวัตกรรมของ SCGC ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้ง ลูกค้า–ผู้บริโภค–สิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาครอบคลุมทุกด้าน สถานที่ตั้งอยู่ อ.เมือง จ.ระยอง
เข้าเยี่ยมชมสวนทุเรียนคุณประยูร ที่นำนวัตกรรม Magik Growth หรือ ถุงห่อทุเรียนสีแดง มาห่อรักษาผลทุเรียนช่วยป้องกันแมลง
    - ภาคค่ำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างมิตรภาพเครือข่ายความร่วมมือเชื่อมโยงทางธุรกิจ ภาคใต้ : ภาคตะวันออก นำโดย คุณสาวัน ตัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้  คุณสมยศ ทองบัณฑิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และสมาชิก, คุณปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่และกำลังคน EECi (สวทช),  เจ้าหน้าที่จาก บีโอไอ ชลบุรี   มีผู้เข้าร่วมรวม 45 คน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
   - เข้าเยี่ยมชม คูโบต้าฟาร์ม โดยใช้นวัตกรรมเกษตรครบวงจร และนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนารูปแบบการเกษตรสมัยใหม่เพื่อ ยกระดับคุณภาพ ชีวิตของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมของไทย สถานที่ตั้งอยู่ อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี