ผทภ.6 มอบหมายให้นางสังวรณ์ สุขสำราญ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น (Focus group) การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ปี

09 พฤษภาคม 2566
       
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางเรไร รักศิลปกิจ  ผทภ.6 มอบหมายให้นางสังวรณ์ สุขสำราญ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น (Focus group) การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ปี ณ โรงแรมวังใต้ ห้องริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน โดยการนี้  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6  เป็นหนึ่ง ในการระดมความคิดเห็น โดยที่ประชุมมีการทำ Workshops  สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาภาคใต้