บีโอไอสุราษฎร์ฯ เยือน “ชุมพร-ระนอง”เยือนวันเดียว...ครบ 2 จังหวัด

19 เมษายน 2566

         เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 นางเรไร รักศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6(สุราษฎร์ธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมหารือและประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับ ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร, รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดชุมพร (YEC) ,ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสินค้าเกษตรสมุนไพรจังหวัดชุมพร ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดชุมพร และเดินทางต่อไปที่จังหวัดระนองเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องเปิดดำเนินการให้แก่ บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด  ผู้ประกอบกิจการเครื่องดื่มจากพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพร บรรจุภาชนะผนึก พร้อมประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน ในมาตรการอื่นๆ ร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดระนอง, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง และประธาน คพอ.จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม