ผทภ.6 พร้อมเจ้าหน้าที่ สร้างเครือข่ายพันธมิตร และประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง

07 เมษายน 2566
           เมื่อวันที่ 3  เมษายน 2566  นางเรไร รักศิลปกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน ให้กับประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร ,รองเลขาธการหอการค้าจังหวัดชุมพร (YEC) ,ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสินค้าเกษตรสมุนไพรจังหวัดชุมพร  ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดชุมพร  และเดินทางไป จังหวัดระนองเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องเปิดดำเนินการให้แก่ บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด  ผู้ประกอบกิจการเครื่องดื่มจากพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพร บรรจุภาชนะผนึก พร้อมประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน ในมาตรการอื่นๆ ร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดระนอง ,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง และประธาน คพอ.จังหวัดระนอง  ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด