ผทภ.6 พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางสำรวจพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) และเข้าร่วมการสัมมนา "แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมาย ที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน”

03 เมษายน 2566
       
        เมื่อวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2566 นางเรไร รักศิลปกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ ศทภ.6 ร่วมเดินทางสำรวจพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง อำเภอพุนพิน และอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยได้เข้าเยี่ยมชมกิจการดังนี้ :
  • บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด (กิจการปาล์มน้ำมัน)  
  • บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (กิจการยางพารา)
  • บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด (กิจการแปรรูปอาหาร/อาหารแช่แข็ง)
  • บริษัท พันทิพย์ (1970) จํากัด (กิจการขนส่ง/โลจิสติกส์)
โดยการนี้ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) ได้ประชาสัมพันธ์ มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การทำ R&D และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมการลงทุน และได้เข้าร่วมการสัมมนา "แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน” เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้ 11 จังหวัด ประกอบการจัดทำแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองฯ ณ โรงแรมแก้วสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี