นางเรไร รักศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด สุราษฎร์ธานี (กรอ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

03 เมษายน 2566

        เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางเรไร รักศิลปกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ครั้งที่ 3/2566  ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน  สำหรับครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง Onsite และ Online รวม 50 คน โดยประมาณ
          โดยการนี้ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) /ผทภ.6 นำเสนอข้อมูลภาวะการลงทุนของภาคใต้ตอนบน  และภาวะการลงทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน ได้รับทราบอีกด้วย และในครั้งนี้ กรอ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจการค้าการสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับประเทศรัสเซีย ประเทศอิสราเอล และสาธารณรัฐประชาชนจีน, การท่องเที่ยว และความปลอดภัยทางถนนและทางทะเล