นางเรไร รักศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2566 จังหวัด สุราษฎร์ธานี

30 มีนาคม 2566
           
           เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางเรไร รักศิลปกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน ในครั้งนี้ จังหวัดได้ให้ความสำคัญด้าน
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ และการดำเนินงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและประชาสัมพันธ์วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร