บีโอไอสุราษฎร์ธานี เยือน พังงา...เมืองสวยในหุบเขา

03 กุมภาพันธ์ 2566


เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นางเรไร รักศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมหารือกับ นายบุญสิทธิ์  เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายชัยยันต์  ใจเย็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา และนายกัณฐัศ  กุลวานิช ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ประเด็นหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ของบีโอไอ มาตรการต่าง ๆ รวมถึงแนวทางในการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพังงา  ผทภ.6 ได้เน้นประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 9 มาตรการบีโอไอ ในการเร่ง การลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดพังงา ที่ผ่านมากิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ส่วนใหญ่เป็นกิจการโรงแรม รองลงมาคืออุตสาหกรรมเกษตร และกิจการถนอมอาหาร รายละเอียดเพิ่มเติม