ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

20 ธันวาคม 2565
         
เมื่ออังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางเรไร รักศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 และเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือ นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวรัตนสุดา จิรัฎฐ์รณกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนใหม่ รวม 9 มาตรการ โดยมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่นี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว โดยจะอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป นอกจากนี้ นางเรไร รักศิลปกิจ อธิบายถึงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ SEC และการเสริมสร้างปัจจัยเกื้อหนุนต่อการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ