มาตรการกระตุ้นการลงทุน ปี 2565

01 พฤศจิกายน 2565


มาตรการกระตุ้นการลงทุน ปี 2565
ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ
ลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทภายใน 12 เดือน นับจากวันออกบัตรส่งเสริม
ไม่อนุญาตให้ขยายเวลา การตอบรับการส่งเสริมและการออกบัตรส่งเสริม
ใช้สำหรับคำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นภายในปี 2565
ยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565
อ่านข่าวฉบับเต็ม คลิก
https://www.boi.go.th/index.php...
อ่านประกาศเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.boi.go.th/.../con.../1_2565_6216f95e23d1f.pdf...