ปรับใหม่โครงสร้างบีโอไอ เริ่ม 1 ก.ย. 65 เป็นต้นไป

01 กันยายน 2565
ปรับใหม่โครงสร้างบีโอไอ
เริ่ม 1 ก.ย. 65 เป็นต้นไป
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอำนวยความสะดวกนักลงทุน โดยจัดตั้ง 2 กองใหม่
1.กองบริการชาวต่างชาติ (Expatriate Services Division)
 - ยกระดับศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้ครอบคลุมกลุ่มคนต่างชาติที่หลากหลายมากขึ้น
- ให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ณ จุดเดียว
- ขับเคลื่อนการเข้ามาพำนักและทำงานของบุคลากรต่างชาติในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
2.กองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Enhancement Division)
- ดำเนินการด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย และด้านการบริหารกองทุนภายใต้ พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ
- ขับเคลื่อนการใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือด้านการเงินของกองทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่จะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
-  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลงทุนเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี