ซับคอนไทยแลนด์ต่อยอดอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถและการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย

06 พฤษภาคม 2565
บีโอไอ นอกจากจะให้การส่งเสริมการลงทุนแล้วยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถและการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs มาตลอด ตั้งแต่การพัฒนาผู้ประกอบการไทย ความสามารถของผู้ประกอบการ การเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการไทย