บีโอไอ & มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

26 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (บีโอไอ สุราษฎร์ธานี)
จัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “บีโอไอ & มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ” ให้กับนักลงทุน เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโอกาสด้านการลงทุนในมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรตินายพิสุทธิ์  โชติอำไพกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
 ภายในงานมีวิทยากรจากบีโอไอนางสาววริสรา พึ่งทองหล่อ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ และนางสาววรกานต์  แซ่ลิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการร่วมบรรยายกับผู้แทนจากบริษัทเอกชน นายสรพล  ไตรธรรมรัตน์ และนางสาวลลิพัชร สัมฤทธิ์ บริษัท  สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาจำนวน 99 ราย