บีโอไอได้จัดทำประกาศเรื่อง "นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์สาหรับยานพาหนะไฟฟ้า"

13 กันยายน 2564
  บีโอไอ ได้จัดทำประกาศเรื่อง "นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์สาหรับยานพาหนะไฟฟ้า" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่สนใจสามารถยื่นขอรับส่งเสริมมาตรการดังกล่าวได้

-กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (BEV PHEV และ HEV) โดยจะต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV เป็นอย่างน้อย 
-ลงทุนไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท 
-BEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
-PHEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี 
-HEV ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล

-ลงทุนน้อยกว่า 5,000 ล้านบาท 
-BEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี 
-PHEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี 
-HEV ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล

-กิจการผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
-กิจการผลิตสามล้อไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
-กิจการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
-ปรับปรุงประเภทกิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ 

-ประกาศมาตรการฯ คลิก https://www.boi.go.th/upload/content/3_2564_600501f3ceba5.pdf

-ติดตามอินโฟกราฟิกบีโอไอเพิ่มเติม ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น
คลิก https://www.boi.go.th/index.php?page=boiinfographic


"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 0 2553 8111 
 head@boi.go.th
 www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ