เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

29 เมษายน 2564

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

         
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบันศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอให้ท่านใช้ช่องทางบริการออนไลน์ในการติดต่อสำนักงาน
         
ทั้งนี้ สำนักงานอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สามารถส่งจดหมาย/เอกสารทั่วไป ผ่านทาง https://doc.boi.go.th/