ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 ขอแจ้งประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

20 มกราคม 2564
 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 ขอแจ้งประกาศของ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้


1. ประกาศ กกท. ที่ ส.1/2564  ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
           เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตาม
                  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗
 
2. ประกาศ กกท. ที่ 1/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
          เรื่อง  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

3. ประกาศ กกท. ที่ 2/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
          เรื่อง  มาตรการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับกิจการในกลุ่ม B ที่ใช้เครื่องจักรที่มี
                 ระบบทันสมัย และมีการนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้
     
4. ประกาศ กกท. ที่ 3/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
         เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์สำหรับ
                ยานพาหนะไฟฟ้า
    

    
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดประกาศได้ที่
www.boi.go.th เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน  -กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ 
https://www.boi.go.th/un/boi_announcements