โครงการ “Open innovation Roadshow”

28 ธันวาคม 2563
นายพิสุทธิ์ โชติอำไพกรณ์ ผทถ.6 และเจ้าหน้าที่ ศทภ.6 เข้าร่วมงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ นโยบายด้านนวัตกรรมของ สกท.เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน ตลอดจนเพื่อสรรหาและสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้
ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ Smartup technology Co-working จ.สุราษฎร์ธานี