มติบอร์ดบีโอไอ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 มาตรการกระตุ้นการลงทุน โครงการขนาดใหญ่

28 ธันวาคม 2563
                           มติบอร์ดบีโอไอ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563   
         มาตรการกระตุ้นการลงทุน โครงการขนาดใหญ่ ครอบคลุมกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ภายใน 12 เดือน หลังออกบัตรส่งเสริม ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ได้ตั้งแต่วันทำการแรกของปี 2564 
ถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2564 
         ขยายเวลา มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ -ชายแดนใต้ อีก 2 ปี  
        หนุน เขตส่งเสริมพิเศษ "การแพทย์จีโนมิกส์" มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) เพิ่ม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านดิจิทัล 

   อ่านเพิ่มเติมที่
https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=127308&language=th