การยื่นใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรผ่านระบบ EMT

08 กันยายน 2563
สัมมนาแบบออนไลน์
เรื่อง “การยื่นใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรผ่านระบบ EMT”
โดยมีนางสังวรณ์ สุขสำราญ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ กล่าวเปิดการสัมมนา
และนางสาวชนกพร หนูหอม นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563  เวลา 14.00 – 16.00 น.
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภา คที่ 6 จังหวัดสุราษฏร์ธานี