การขออนุญาตเปิดดำเนินการสำหรับอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

08 กรกฎาคม 2563
จัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์
 เรื่อง “การขออนุญาตเปิดดำเนินการสำหรับอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ "

โดยมีนายพิสุทธิ์ โชติอำไพกรณ์  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 กล่าวเปิดการสัมมนา
และบรรยายโดย คุณฑิมภ์พร ประสิทธิ์ไพศาล                                
                                              วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น.                               
 ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 จังหวัดสุราษฏร์ธานี


เอกสารสัมมนา 
  2  
แบบประเมินกิจกรรม