ภาพกิจกรรม e-tax

09 มิถุนายน 2563
กิจกรรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์
เรื่อง” การยื่นใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ E-TAX” 
  โดยมีนายพิสุทธิ์ โชติอำไพกรณ์  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 กล่าวเปิดการสัมมนา      

 และนางสาววันทนา  ทาตาล เป็นวิทยากรบรรยาย
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563  เวลา 14.00 – 16.00 น.
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 จังหวัดสุราษฏร์ธานีเอกสาร สัมมนา  1. E-Tax 300663.pdf 
  2.E-Tax 300663.pdf